REGLEMENT

DD. 1 april 2022

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op een promoactie opgezet door Dripl BV, met zetel te Désiré Mellaertsstraat 49, 3010 Leuven, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0752.752.266 (de “Organisator”).

Dit reglement heeft onder meer betrekking op de voorwaarden van deelname en het verloop van de actie.

Artikel 2.

Deze actie loopt van 4 tot 29 april 2022. Niettemin, kan deze actie te allen tijde door de Organisator verlengd worden.

Artikel 3.

Deze actie is een promoactie zonder enige aankoopverplichting. Enkel bedrijven uit België en Nederland kunnen deelnemen aan de promoactie.

Artikel 4.

Deelnemen kan via de website https://mei-plasticvrij.dripl.be/.

De promoactie verloopt als volgt: Deelnemers kunnen in het kader van de zogeheten “Mei Plasticvrij”-actie zich inschrijven op bovengenoemde webpagina. Zij vullen hun professionele contactgegevens in om deel te nemen en dienen een kennisvraag correct te beantwoorden om in beschouwing te worden genomen.  

Aan het einde volgt er een schiftingsvraag.

Artikel 5.

De gelukkige deelnemende bedrijven zullen worden aangeduid op 29 april 2022 volgend op de uitkomst van de kennisvraag en schiftingsvraag (in geval van een ex aequo).

Artikel 6.

Er zullen 4 gelukkige deelnemende bedrijven worden verkozen, waarvan het hoogst aantal deelnemende medewerkers de kennisvraag (en desgevallend de schiftingsvraag) juist hebben beantwoord. Deze bedrijven krijgen het recht om gedurende 1 volledige werkweek (naar keuze van de Organisator) tussen 2 mei en 3 juni te genieten van een Dripl Refill Point met bijbehorende drankjes. De week van 23 tot en met 27 mei wordt niet meegerekend.

Artikel 7.

Elke deelnemer kan met vragen of opmerkingen terecht bij de Organisator.

Artikel 8.

De volgende persoonsgegevens zullen gevraagd worden teneinde te kunnen deelnemen aan de promoactie: 

  • Naam en bedrijf waarvoor je deelneemt
  • E-mailadres

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de promoactie en zullen verwerkt worden in overeenstemming met onze privacyverklaring en met de toepasselijke wetgeving.

Artikel 8.

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze promoactie altijd trachten in der minne op te lossen. Bij gebrek daaraan zal de bevoegde rechtbank van Gent bevoegd zijn en Belgisch recht van toepassing zijn.