Dripl - Privacybeleid & Cookie Policy

Privacybeleid

1. Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van onze producten en diensten.  

Dripl NV, met maatschappelijke zetel te Désiré Mellaertstraat 49, 3010, Kessel-Lo, België, ingeschreven in de KBO onder nummer 0752.752.266 (“Dripl”, “wij”, “ons”), treedt in het kader van deze verwerkingen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Dripl in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de nationale implementatiewetgeving. 

Lees deze Privacy Policy zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen. 

Dripl heeft een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke is bereikbaar via volgend e-mailadres: privacy@dripl.be.

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

Dripl verwerkt volgende persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Doeleinde

Type persoonsgegevens

Verwerkingsgrond

Bewaartermijn

Klantenadministratie

Facturatiegegevens

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoon/gsm-nummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer

Leveringsgegevens

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam 
 • Adres

Betaalgegevens 

 • Identificatie- en bankrekeningnummers
 • Financiële transacties

Uitvoering van de overeenkomst (indien onze klant een natuurlijke persoon is)

Gerechtvaardigd belang (indien onze klant een rechtspersoon is) 

Tot 10 jaar na de aankoop door de klant (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen). 

Deze termijn kan verlengd worden in geval van schorsing of stuiting van de verjaringstermijn.

Leveranciersadministratie 

Identificatiegegevens

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoon/gsm-nummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer

Betaalgegevens 

 • Identificatie- en bankrekeningnummers
 • Financiële transacties

Uitvoering van de overeenkomst (indien onze leverancier een natuurlijke persoon is)

Gerechtvaardigd belang (indien onze leverancier een rechtspersoon is)

Tot 10 jaar na aankoop van Dripl (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen). 

Deze termijn kan verlengd worden in geval van schorsing of stuiting van de verjaringstermijn.

Marketingdoeleinden (o.a. het versturen van nieuwsbrieven)

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres

Uw toestemming

Totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en in ieder geval niet langer dan twee jaar na het uitsturen van de laatste nieuwsbrief

Behandelen van vragen (wanneer u ons contacteert per e-mail of via het contactformulier op onze website)

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Andere informatie die u aan ons verstrekt

Gerechtvaardigd belang

Totdat het ticket verwerkt is en in ieder geval niet langer dan twee jaar na het initieel contact.


Gelieve onze cookie policy te raadplegen voor meer informatie betreffende de wijze waarop onze website www.dripl.be gebruik maakt van cookies.

Dripl mag uw persoonsgegevens enkel verwerken indien zij zich hiervoor baseert op een gepaste rechtsgrond. Hieronder lichten we de toepasselijke rechtsgronden bondig toe.

 • De toepasselijke rechtsgrond voor de klanten- en leveranciersadministratie varieert:
 • Indien onze klant/leverancier een natuurlijke persoon is, dan baseert Dripl zich op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst. Dripl heeft deze persoonsgegevens immers nodig om uw bestelling correct te verwerken.
 • Indien onze klant/leverancier een rechtspersoon is, dan baseert Dripl zich op haar gerechtvaardigd belang

Gelet op de aard van de gevraagde persoonsgegevens en het vooropgestelde doeleinde meent Dripl dat de verwerking van deze persoonsgegevens geen negatieve impact heeft op uw grondrechten en/of fundamentele vrijheden. U kan steeds bezwaar aantekenen tegen een verwerking die gebaseerd is op deze rechtsgrond door onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming te contacteren.

 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief vragen wij uw toestemming.

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming opnieuw in te trekken. U kan uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief of door onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming te contacteren. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking.

 • Voor het behandelen van vragen baseert Dripl zich op haar gerechtvaardigd belang.

Gelet op de aard van de gevraagde persoonsgegevens en het vooropgestelde doeleinde meent Dripl dat de verwerking van deze persoonsgegevens geen negatieve impact heeft op uw grondrechten en/of fundamentele vrijheden. U kan steeds bezwaar aantekenen tegen een verwerking die gebaseerd is op deze rechtsgrond door onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming te contacteren.

3. Met welke partijen worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen: 

Partij

Verwerkingsactiviteiten

Categorieën van persoonsgegevens

Bijkomende informatie

Hubspot

CRM-diensten,

Facturatiegegevens, leveringsgegevens en betaalgegevens van onze klanten, identificatie- en contactgegevens van hun vertegenwoordigers, gegevens omtrent het gebruik van de website, etc.

https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

Salesforce

CRM-diensten

Facturatiegegevens, leveringsgegevens en betaalgegevens van onze klanten

https://www.salesforce.com/company/privacy/ 

Instapage Inc. 

Lead generatie

Identificatie- en contactgegevens van prospecten

https://instapage.com/privacy-policy 

Lusha Systems Inc.

Data Enrichment Services

Contactgegevens van prospecten

https://www.lusha.com/legal/privacy_policy/

Phantombuster Société par actions simplifiée

Data Extraction Services

Contactgegevens van prospecten

https://hub.phantombuster.com/page/terms-of-service#71-gathering-of-personal-data-by-phantombuster 


Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden.

Dripl zal enkel persoonsgegevens delen die relevant en noodzakelijk zijn. Wij garanderen dat alle externe partijen met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.

Wanneer u via onze website zou worden doorverwezen naar een andere website kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. Wij raden u dan ook aan om deze bijkomende voorwaarden aandachtig te lezen.

Dripl kan uw persoonsgegevens ook aan derde partijen (waaronder de gerechtelijke autoriteiten) meedelen indien dit wettelijk vereist is of indien Dripl te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om de rechten van Dripl, haar medewerkers en/of klanten te vrijwaren. De toepasselijke rechtsgrond zal ofwel het gerechtvaardigd belang van Dripl zijn ofwel, indien van toepassing, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tot slot, kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan derde partijen in het kader van een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.). Dripl beroept zich hiervoor op haar gerechtvaardigd belang.

4. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

De Europese Economische Ruimte (“EER”) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De AVG vereist bijkomende waarborgen indien Dripl uw persoonsgegevens doorgeeft naar landen die zich buiten de EER bevinden.

Bepaalde derde partijen waarop Dripl beroep doet, verwerken uw persoonsgegevens in landen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten. 

Zulke doorgiftes zullen enkel plaatsvinden in overeenstemming met het toepasselijk recht. De bijkomende waarborgen die Dripl neemt, omvatten onder meer het afsluiten van overeenkomsten op basis van de modelbepalingen van de Europese Commissie. 

U kan steeds onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming contacteren om een volledig overzicht te verkrijgen van de passende waarborgen.

5. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Dripl heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. 

De maatregelen omvatten onder meer:

 • Aanstelling van een verantwoordelijke voor gegevensbescherming;
 • Bewustmaking van medewerkers;
 • Beschikbaarstelling van de verzamelde persoonsgegevens op need-to-know basis; 
 • Versleutelde password manager;
 • Beheersplan voor het geval er zich incidenten voordoen;
 • Jaarlijkse evaluatie van de informatiebeveiliging door het management.

Ondanks de voormelde maatregelen van Dripl dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

6. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 • op een bevestiging of Dripl uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de persoonsgegevens die Dripl verwerkt;
 • op verbetering door Dripl, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens; 
 • om uw persoonsgegevens te laten wissen door Dripl;
 • om uw persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere verantwoordelijke of verwerker over te dragen;
 • om van Dripl de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 • om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat; of
 • om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. 

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming (privacy@dripl.be). 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, contact@apd-gba.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

7. Wijzigingen aan de Privacy Policy

Dripl kan deze Privacy Policy te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat onderaan de Privacy Policy. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd en zullen, indien van toepassing, ter goedkeuring worden voorgelegd.

8. Aansprakelijkheid

Indien Dripl uw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker) heeft bezorgd, is Dripl niet aansprakelijk voor de onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Leuven, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

Cookie Policy

1. Het gebruik van cookies

https://shop.dripl.be/ maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

3. Type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.
– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

 • welke pagina’s je hebt bekeken
 • hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven
 • bij welke pagina je de site hebt verlaten

– Eigen tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, emailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

– Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

– Site verbetering cookies/ optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

4. Je rechten met betrekking tot je gegeven

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@dripl.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

5. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op https://shop.dripl.be/ wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@dripl.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@dripl.be.

Laatste update: 11/05/2022