Algemene voorwaarden voor de website www.dripl.be

A. Aankoop Voorwaarden

Art. 1 Definities

Voor de toepassing van deze Verkoopovereenkomst wordt verstaan onder:

 1. “Tappunt”: duurzame drankautomaten waarmee gebruikers een eigen herbruikbare drinkfles of beker met verschillende volumes kunnen vullen met een biologische, suikerarme frisdrank op basis van water of spuitwater met verschillende smaken.

 2. “Smaakdozen”: de smaakconcentraten in een bag-in-box (BiB) verpakking met hermetische afsluiting, exclusief bedoeld voor het gebruik in het Tappunt van Dripl.

 3. “Producten”: de smaakdozen, CO2-capsules en eventueel andere producten voor het gebruik van het Tappunt.

Art. 2 Voorwerp van de verkoopovereenkomst

Deze Verkoopovereenkomst heeft betrekking op de verkoop van Tappunten door Dripl aan de Klant. Het aantal Tappunten wordt bepaald in Vak 3.1. van Bijzondere Voorwaarden.

Art. 3 Verplichtingen van de klant

 1. De Klant verbindt zich ertoe om de Producten bestemd voor het gebruik van het Tappunt uitsluitend aan te kopen bij Dripl.

 2. De Klant verbindt zich er tevens toe om geen andere Producten dan degene die aangeboden worden door Dripl aan te sluiten op het Tappunt.

 3. Ingeval de Klant na het afsluiten van onderhavige Verkoopovereenkomst het Tappunt wenst te verkopen aan een derde, verbindt de Klant zich er eveneens toe, in de verkoopovereenkomst met de derde, een beding op te nemen waarbij laatstgenoemde zich ertoe verbindt geen andere producten dan degene die aangeboden worden door Dripl aan te sluiten op het Tappunt

 4. De Klant verbindt zich ertoe steeds maximaal vier (4) verschillende Smaak Dozen aan te sluiten in het Tappunt. De Klant staat in voor en garandeert te allen tijde de optimale kwaliteit van de Dripl Drinks. Mits gesloten verpakking zijn de Smaak Dozen één (1) jaar houdbaar. Na koppeling in het Tappunt moeten de Smaak Dozen binnen vier (4) weken geconsumeerd worden.

Art. 4 Levering

 1. Het Tappunt wordt door Dripl geleverd op de Locatie aangegeven in Vak 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden.

 2. Leveringen gebeuren binnen de termijn overeengekomen in Vak 5.1. van de Bijzondere Voorwaarden. Deze leveringstermijn is louter indicatief en altijd bij benadering. Dripl zal de Klant in kennis stellen bij een overschrijding van de voorziene leveringstermijn. De overschrijding van de voorziene leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of ontbinding van de Verkoopovereenkomst ten laste van Dripl, indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook. Overschrijding van de voorziene leveringstermijn ontheft de Klant niet van haar verplichtingen.

 3. Echter wanneer de overschrijding van de voorziene leveringstermijn zoals overeengekomen in Vak van de Bijzondere Voorwaarden elke redelijke termijn overschrijdt

Art. 5 Installatie

 1. Dripl zal het Tappunt aansluiten op het elektriciteitsnet, de waterleiding, de afvoerton en het wifi-netwerk of een vaste internetconnectie. Dripl staat niet in voor eventuele noodzakelijke voorbereidende werken op de locatie om de installatie van het Tappunt mogelijk te maken. De Klant is gehouden ervoor te zorgen dat deze noodzakelijke voorbereidende werken (energieaansluiting, wateraansluiting en internetaansluiting) tijdig klaar zijn, opdat Dripl kan overgaan tot installatie en het gebruiksklaar maken van het Tappunt.

 2. Dripl is gerechtigd bijkomende kosten aan te rekenen (wachttijd, extra kosten, extra werk e.d.m.) indien de locatie niet toegankelijk en/of niet voorbereid is op het overeengekomen ogenblik van installatie van het Tappunt.

 3. Daarnaast voorziet Dripl bij de installatie in een opleiding van één (1) uur met betrekking tot het correcte gebruik en dagelijks onderhoud van het Tappunt en voorziet de Klant van de nodige gebruikshandleidingen, infodocumenten en instructievideo’s voor het Tappunt. De factuur van het Tappunt wordt twee weken vóór de levering gezonden aan de klant en is betaalbaar binnen vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, de factuurdatum inbegrepen, op de bankrekening in Vak 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden

Art. 6 Betaling

 1. De verkoopprijs van een of meerdere Tappunten is steeds exclusief BTW

 2. De factuur van het Tappunt wordt twee weken vóór de levering gezonden aan de klant en is betaalbaar binnen vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, de factuurdatum inbegrepen, op de bankrekening in Vak 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden.

 3. Facturen van Dripl kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

 4. Het Tappunt geleverd door Dripl blijft eigendom van Dripl tot de volledige betaling van de verschuldigde prijs (in hoofdsom, interesten en kosten) door de Klant, overeenkomstig de bepalingen van het prijsoverzicht, Vak 3 van de Bijzondere voorwaarden.

 5. In geval van laattijdige betaling door de Klant (i) Wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd; (ii) Wordt het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd met alle inningskosten verbonden aan de invordering van de achterstallige bedragen; (iii) Wordt het openstaande bedrag automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verder verhoogd met forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Dripl op vergoeding van hoger bewezen schade; (iv) Behoudt Dripl zich het recht voor haar verbintenis tot levering van het Tappunt op te schorten zolang geen volledige betaling van de door de Klant verschuldigde sommen is ontvangen. Vertraging in de betaling door de Klant kan aanleiding geven tot vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van Dripl.

Art. 7 Aansprakelijkheid

 1. Dripl verklaart bij eer en geweten dat er geen verborgen gebreken bestaan met betrekking tot het Tappunt.

 2. De ontdekking van verborgen gebreken met betrekking tot het Tappunt dient door de Klant aan Dripl gemeld te worden per aangetekende brief binnen een termijn van tien (10) werkdagen. De termijn van tien (10) werkdagen neemt een aanvang op het ogenblik dat de Klant het bestaan van het verborgen gebrek ontdekt. Dripl is enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken die worden ontdekt binnen een termijn van zes (6) maanden na levering van het Tappunt. Dripl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade voortvloeiend uit het aansluiten van andere producten, dan degene door Dripl aangeboden, op het Tappunt.

 3. De aansprakelijkheid van Dripl ten aanzien van de Klant voor de directe schade welke het gevolg is van tekortkomingen in de uitoefening van haar verplichtingen onder de Verkoopovereenkomst is op volgende wijzen beperkt: (i) Voor wat betreft de schade aan het gebrekkige Tappunt: naar eigen keuze en inzicht van Dripl, het (opnieuw) leveren van het gebrekkige Tappunt. Indien de herlevering niet (meer) mogelijk of zinvol is, heeft de Klant recht op de terugbetaling van de aankoopprijs van het gebrekkige Tappunt, eventueel verminderd met een door Dripl te bepalen gebruiksvergoeding voor de termijn dat de Klant genot van het Tappunt heeft gehad. (ii) Voor wat betreft andere schade dan diegene aan het gebrekkige Tappunt: De aankoopprijs van het gebrekkige Tappunt, zoals overeengekomen in Vak 3.1.4. van de Bijzondere Voorwaarden.

 4. De Klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door Dripl voor: (i) Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid; (ii) Schade door een verkeerd gebruik; (iii) Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek; (iv) Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren; (v) Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de Dripl Drinks door de gebruikers; (vi) Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken; (vii) Schade veroorzaakt door overmacht of imprevisie, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 8 en 9. (viii) Onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, imagoschade, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden e.d.m.

Art. 8 Overmacht

 1. Wanneer één van de partijen wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om de Verkoopovereenkomst uit te voeren zal deze partij het recht hebben om (i) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, dan wel om (ii) de Verkoopovereenkomst te beëindigen, indien de Verkoopovereenkomst langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden.

 2. Overmacht betekent, maar is niet beperkt tot, elk van de volgende gevallen: (i) ziekte (ii) natuuromstandigheden (zoals overstromingen, weerschade, bliksem, sneeuw, aardbeving…) (iii) epidemieën en pandemieën (iv) ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk…) (v) oorlog (vi) inbeslagname (vii) overheidsmaatregelen (zoals embargo, beperkingen in energiegebruik, uitvoerverbod, fiscale maatregelen…) (viii) vertraging in de aanvoer (ix) elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatie-stoornissen (x) hacking (xi) algemene schaarste van grondstoffen of koopwaar (xii) misdrijf (zoals diefstal, dreiging en/of daden van terreur…) Onder overmacht wordt alvast niet begrepen: (i) Staking en lock-out (ii) Bedrijfsorganisatorische omstandigheden

 3. De partij die zich op de bepalingen van artikel 8 wenst te beroepen, zal de andere partij zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan 2 werkdagen vanaf de datum waarop de getroffen partij kennis krijgt of redelijkerwijs behoorde te krijgen van zulke gebeurtenis van overmacht, uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de gebeurtenis van overmacht evenals van haar voornemen om zich op de bepalingen van artikel 8 te beroepen.

Art. 9 Confidentialiteit & gegevensbescherming

 1. De Klant is gehouden onderhavige Verkoopovereenkomst en enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot Dripl of haar werking, confidentieel te behandelen.

 2. Dripl verwerkt persoonsgegevens in de uitvoering van de Verkoopovereenkomst met de Klant en/of in het kader van een wettelijke verplichting.

 3. Zowel Dripl als de Klant verbinden zich ertoe om de toepasselijke privacywetgeving (zijnde (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR/AVG), (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) andere Belgische wetgeving in dit kader, ook toekomstige) te respecteren.

Art. 10 Garantie

 1. Dripl garandeert kosteloos te herstellen binnen 1 jaar na aflevering , als het geleverde product defect vertoont in die periode, ook als het product bij aflevering goed functioneerde ( herstelgarantie).

 2. Na zestig (60) maanden, is de klant verplicht om de keuze te maken tussen: (i) het toestel op te waarderen voor een kostprijs van €1 500,-, waarbij het opnieuw 36 maanden in gebruik genomen kan worden, met 6 maanden herstelgarantie (ii) via een buy-back guarentee het toestel voor 2% van de aankoop prijs te verkopen aan Dripl. Zo is Dripl verzekerd dat de afdanking van het toestel op een duurzaam en verantwoorde manier plaats vindt.

 3. Dit dient zes (6) maanden op voorhand kennis gemaakt te worden aan Dripl.

B. Onderhoudsvoorwaarden

Art. 11 Voorwerp van de Onderhoudsovereenkomst

 1. DRIPL voorziet bij de verhuur van het Tappunt tevens in een verplichte Onderhoudsservice voor haar Klanten.

 2. De Onderhoudsservice omvat volgende aspecten: (i) “Preventief Jaarlijks Onderhoud”: preventief jaarlijks onderhoud, waarbij een technieker van DRIPL een algemene check-up van het Tappunt uitvoert alsook een grondig onderhoud; (ii) “Storingsservice”: bij technische problemen wordt de storing ter plaatse of van op afstand verholpen;

 3. De specificaties en de exacte omvang van de Onderhoudsservice zijn afhankelijk van het door de Klant gekozen Service Level, zoals opgenomen in Vak 7 van de Bijzondere Voorwaarden.

Art. 12 Preventief Jaarlijks Onderhoud

 1. Met het oog op het inplannen van het Preventief Jaarlijks Onderhoud, zal Dripl de Klant contacteren en dit, desgevallend, voor elk Tappunt afzonderlijk (indien er meerdere Tappunten zijn).

 2. Een Preventief Jaarlijks Onderhoud zal steeds uitgevoerd worden tijdens de werkweek (i.e. van maandag tot vrijdag, met uitsluiting van alle Belgische feestdagen en vakantieperiodes) en tijdens de normale werkuren.

 3. Wanneer een ingepland Preventief Jaarlijks Onderhoud niet langer kan doorgaan, dient de Klant DRIPL hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar in elk geval één (1) kalenderdag voor de geplande afspraak, op de hoogte te brengen. In zulk geval zal Dripl in samenspraak met de Klant een nieuwe afspraak inplannen.

 4. Elk Preventief Jaarlijks Onderhoud zal worden uitgevoerd naar eigen goeddunken en inzicht van Dripl (als expert ter zake), waarbij een technieker van Dripl een technische check-up van het Tappunt zal verrichten alsook een grondig onderhoud van het Tappunt zal uitvoeren.

 5. Jaarlijks en tegelijk met het Preventief Jaarlijks Onderhoud, wordt de filter van het Tappunt vervangen door Dripl. De prijs van de filter is inbegrepen in de Vergoeding.

Art. 13 Storingsservice

 1. De Klant is gehouden elke storing of defect van het Tappunt zo snel mogelijk aan DRIPL te melden en dit in elk geval binnen achtenveertig (48) uur en via de kanalen zoals vermeld in Vak 3 van de Bijzondere Voorwaarden.

 2. Dripl zal beoordelen of de storing van op afstand of ter plaatse bij de Klant aangepakt zal worden.

 3. De timing van de eerste tussenkomst voor de Storingsservice is afhankelijk van het gekozen Service Level overeenkomstig Vak 7 van de Bijzondere Voorwaarden.

 4. Het is de Klant niet toegestaan zelf enige handelingen en/of herstellingen te verrichten om het defect of de storing te verhelpen, dan wel zich hiervoor te beroepen op een derde partij, tenzij Dripl hiermee uitdrukkelijk en voorafgaandelijk instemt.

Art. 14 Verbintenissen van de partijen

 1. Tenzij wanneer DRIPL hier uitdrukkelijk van heeft afgeweken bij het inplannen van een afspraak, verbindt de Klant er zich toe in het kader van een Preventief Jaarlijks Onderhoud of Storingsservice om voor eigen rekening en risico: (i) Het Tappunt grondig te reinigen conform de voorschriften voor Dagelijks Onderhoud; (ii) De nodige maatregelen te nemen om het Tappunt gedurende de duurtijd van het onderhoud / herstelling / vervanging, zoals aangegeven door Dripl, buiten dienst te nemen; (iii) De nodige maatregelen te nemen opdat de door Dripl aangestelde techniekers, zodra deze op de Locatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten; (iv) De nodige maatregelen te nemen opdat de Locatie goed verlicht is en geschikt om de werkzaamheden uit te voeren;

 2. Tenzij wanneer DRIPL hier uitdrukkelijk van heeft afgeweken bij het inplannen van een afspraak, verbindt de Klant er zich toe in het kader van een Preventief Jaarlijks Onderhoud of Storingsservice om voor eigen rekening en risico:

 3. De Klant zal Dripl (en diens personeel, aangestelden of dienstverleners) te allen tijde toegang geven tot de Locatie met het oog op het uitvoeren van het Preventief Jaarlijks Onderhoud of de Storingsservice.

 4. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten die onder het Preventief Jaarlijks Onderhoud of de Storingsservice vallen en/of niet voorzien zijn in het Dagelijks Onderhoud, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dripl.

 5. Dripl verbindt er zich toe om voor de uitvoering van het Preventief Jaarlijks Onderhoud en de Storingsservice: (i) Steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag te leggen en het Preventief Jaarlijks Onderhoud en/of de diensten voor de Storingsservice steeds naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, zonder evenwel enig resultaat in dit opzicht te garanderen; (ii) Ervaren techniekers met de nodige expertise en, desgevallend, het nodige materiaal in te zetten.

Art. 15 Vergoeding

 1. De maandelijks forfaitaire vergoeding voor de Onderhoudsservice is aangegeven in Vak 7 van de Bijzondere Voorwaarden (hierna de “Vergoeding”), te verhogen met BTW. Alle belastingen of taksen, verschuldigd ingevolge onderhavige Onderhoudsovereenkomst zijn ten laste van de Klant.

 2. Volgende kosten zijn inbegrepen in de Onderhoudsservice en zijn aldus inbegrepen in de Vergoeding, tenzij indien deze uitgesloten zijn in Artikel 13.3: (i) Alle werkuren en verplaatsingskosten dewelke voortvloeien uit de Onderhoudsservice; (ii) Alle gangbare onderhoudsproducten, dewelke gebruikt worden door de techniekers van Dripl in de uitvoering van de Onderhoudsservice; (iii) Alle wisselstukken noodzakelijk voor de uitvoering van vervangingen en/of herstellingen gecoverd door de Onderhoudsservice.

 3. Volgende kosten en schade zijn niet inbegrepen in de Onderhoudsservice, en Dripl is hiervoor niet aansprakelijk: (i) Kosten en schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik van het Tappunt, niet in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften en instructies; (ii) Kosten en schade veroorzaakt door verkeerde bediening of foutieve instellingen van het Tappunt; (iii) Kosten en schade veroorzaakt door overbelasting van het Tappunt en dus met miskenning van de normale capaciteit en specificaties van Tappunt; (iv) Kosten en schade veroorzaakt door gebruik van smaakconcentraten van derden en andere producten die niet geschikt zijn voor het Tappunt of van minderwaardige kwaliteit zijn; (v) Kosten en schade veroorzaakt door geen of slecht Dagelijks Onderhoud (overeenkomstig de Huurovereenkomst); (vi) Kosten en schade veroorzaakt door het ontbreken van Preventief Jaarlijks Onderhoud (onder meer omdat de Klant geen toegang verschaft aan de Verhuurder om haar Onderhoudsservice uit te voeren aan het Tappunt); (vii) Storingen, schade en defecten die niet binnen achtenveertig (48) uur gemeld zijn door de Klant aan DRIPL; (viii) Kosten en schade veroorzaakt door herstellingen door de Klant zelf of door een derde aangesteld door de Klant, zonder toestemming van DRIPL, of herstelling met niet-originele onderdelen; (ix) Kosten en schade veroorzaakt door aanpassingen aan het Tappunt door de Klant of door het verplaatsen van het Tappunt van de oorspronkelijke Locatie, zonder voorafgaand akkoord van DRIPL; (x) Voor fouten of schade veroorzaakt door aansluitingen, stroomtoevoer, bekabeling e.d.m.; (xi) Voor fouten of schade veroorzaakt door externe factoren zoals luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur, stof, statische ladingen; (xii) Kosten en schade aan de het Tappunt veroorzaakt door vandalisme; (xiii) Alle kosten en schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de Klant; (xiv) Kosten en schade veroorzaakt door ongevallen.

 4. Bovengenoemde kosten voor herstellingen en/of vervangingen, met inbegrip van onderdelen, werkuren (in regie en aan € 40,00 per uur) en verplaatsingskosten, zullen bijkomend gefactureerd worden aan de Klant.

Art. 16 Betaling

 1. De Onderhoudsservice wordt maandelijks door DRIPL gefactureerd aan de Klant op basis van het gekozen Service Level en is betaalbaar vóór aanvang van elke maand.

 2. Voor de eerste periode zal de klant gehouden zijn de Vergoeding pro rata te betalen vanaf de datum van de installatie van het Tappunt tot het einde van de kalendermaand. Volgende periodes vangen dan steeds aan op de eerste van elke maand.

 3. Facturen van DRIPL kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van haar betalingsverplichtingen.

 4. In geval van laattijdige betaling van de Vergoeding door de Klant: (i) Wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd; (ii) Wordt het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd met alle inningskosten verbonden aan de invordering van de achterstallige Vergoeding; (iii) Wordt het openstaande bedrag automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verder verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van DRIPL op vergoeding van hoger bewezen schade. (ix) Behoudt DRIPL zich het recht voor haar verbintenissen in het kader van de Onderhoudsservice op te schorten zolang geen volledige betaling van de door de Klant verschuldigde sommen is ontvangen. Vertraging in de betaling door de Klant, kan aanleiding geven tot vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van DRIPL.

Art. 17 Duur & Beëindiging

 1. De Onderhoudsovereenkomst vangt aan op dezelfde datum als de Aankoopovereenkomst met betrekking tot het Tappunt tussen partijen.

 2. Onderhavige Onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur en is onlosmakelijk verbonden met en wordt automatisch en van rechtswege beëindigd op het moment van de beëindiging van de Aankoopovereenkomst tussen partijen, in welke vorm of om welke reden dan ook.

 3. De Onderhoudsovereenkomst kan niet beëindigd worden vooraleer de Aankoopovereenkomst een einde neemt. Partijen komen overeen dat beëindiging van de Onderhoudsovereenkomst, om welke reden dan ook, meteen en automatisch ook het einde van de Aankoop- en van de Afnameovereenkomst betekent en dit op hetzelfde ogenblik.

 4. Zowel de Klant als DRIPL hebben het recht om de Onderhoudsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van uitzonderlijke omstandigheden of in geval van ernstige tekortkoming aan contractuele verplichtingen van de medecontractant. Hiervoor is geen tussenkomst van een rechtbank vereist is en dit geeft geen aanleiding tot enige vergoeding.

 5. Partijen komen overeen dat volgende uitzonderlijke omstandigheden een beëindiging van de Onderhoudsovereenkomst kunnen verantwoorden: (i) Wanneer de Klant of DRIPL hun betalingen staken, aangifte van faillissement doen, failliet verklaard worden of een vereffenings- of gelijkaardige procedure starten; (ii) In geval van overmacht / hardship in hoofde van de partijen, dit onder de voorwaarden van Artikel 25; (iii) Wanneer Huurovereenkomst tussen partijen eindigt, om welke reden dan ook; (iv) Wanneer de Afnameovereenkomst tussen partijen eindigt, om welke reden dan ook.

 6. Beëindiging wegens ernstige tekortkoming aan de contractuele verplichtingen van de medecontractant, vereist een voorafgaandelijke ingebrekestelling van de medecontractant. Wordt de inbreuk niet gecorrigeerd binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling, kan deze inbreuk een grond voor beëindiging van de Onderhoudsovereenkomst vormen.

 7. Volgende tekortkomingen van de Klant worden beschouwd als ernstige tekortkoming die een beëindiging van de Onderhoudsovereenkomst kunnen verantwoorden door Dripl: (i) Wanneer de Klant in gebreke is om twee facturen in het kader van de Onderhoudsovereenkomst, te vereffenen; (ii) Wanneer de Klant een totaal achterstal heeft ten aanzien van Dripl (uit hoofde van hun verschillende contractuele verhoudingen) van tweeduizend euro (€ 2.000,00); iii) Wanneer de Klant verhindert dat het Jaarlijks Preventief Onderhoud van het Tappunt wordt uitgevoerd door DRIPL (overeenkomstig de Onderhoudsovereenkomst; (iv) Wanneer de Klant het Tappunt niet gebruikt of onderhoudt overeenkomstig de bepalingen van deze Onderhoudsovereenkomst en de voorschriften en instructies van toepassing op het Tappunt.

Art. 18 Aansprakelijkheid

 1. De Klant zal DRIPL volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met deze Onderhoudsovereenkomst, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

 2. DRIPL is ten aanzien van de Klant enkel aansprakelijk voor de directe schade welke het gevolg is van tekortkomingen in de uitoefening van haar verplichtingen onder de Onderhoudsovereenkomst en dit beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) De Vergoeding van twaalf (12) maanden Onderhoudsservice van het Tappunt; (ii) Het bedrag van de uitkering van de door Dripl aangegane verzekeringspolissen.

B. Onderhoudsvoorwaarden

Art. 19 Voorwerp van de Afnameovereenkomst

 1. Deze Afnameovereenkomst heeft betrekking op de afname van Smaak Dozen en andere Producten bij Dripl.

 2. Smaak Dozen zijn de smaakconcentraten in een bag-in-box (BiB) verpakking met hermetische afsluiting, exclusief bedoeld voor het gebruik in het Tappunt van Dripl.

Art. 20 Exclusiviteit

 1. De Klant verbindt zich ertoe om de Smaak Dozen bestemd voor het Tappunt uitsluitend aan te kopen bij DRIPL.

 2. De Klant verbindt zich er tevens toe om geen andere producten, met name geen andere soorten smaakconcentraten, aan te sluiten op het Tappunt.

 3. Deze exclusiviteit is ingegeven voor het feit dat het Tappunt toebehoort en geïdentificeerd wordt met DRIPL en dat dus enkel Dripl Drinks getapt mogen worden in het Tappunt.

Art. 21 Orders

 1. De Klant zal haar bestelling doorgeven aan Dripl met vermelding van de juiste hoeveelheden en smaken van de Smaak Dozen via email.

 2. Aanvaarding van de orders is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde Producten. Dripl streeft ernaar om alle orders van de Klant na te komen. Dripl is evenwel niet aansprakelijk wanneer de orders niet uitgevoerd kunnen worden omdat de bestelde Producten niet (tijdig) beschikbaar zijn.

 3. Niet-gebruikte (“niet-verkochte”) Smaak Dozen worden nooit teruggenomen door DRIPL, ongeacht of de Smaak Dozen ongeopend zijn gebleven.

Art. 22 Levering

 1. De bestellingen worden door Dripl naar best vermogen geleverd op de Locatie aangegeven in Vak 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden.

 2. Dripl zal bestellingen aan de Klant DDP (Incoterms® versie 2020) leveren op de Locatie.

 3. Leveringen gebeuren binnen één (1) à drie (3) werkdagen. Deze leveringstermijnen zijn louter indicatief en altijd bij benadering. Dripl zal de Klant in kennis stellen bij een overschrijding van de voorziene leveringstermijn. De overschrijding van de voorziene leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of ontbinding van de Afnameovereenkomst of het betreffende order ten laste van Dripl, indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook.

 4. Indien Dripl er niet in slaagt de Producten binnen een redelijke termijn te leveren, heeft de Klant het recht de order in kwestie te annuleren, zonder schadevergoeding. Overschrijding van de leveringstermijn ontheft de Klant niet van haar verplichtingen.

 5. Wijzigingen in de bestelling door de Klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

 6. Voor bestellingen van minder dan tweehonderd euro (€200,00) is Dripl gerechtigd een vaste leveringskost van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan te rekenen (voor leveringen in België). Voor bestellingen vanaf tweehonderdzeventig euro (€ 200,00) is de levering van de Producten gratis (enkel voor leveringen in België).

Art. 23 Prijs

 1. De prijzen van het gamma van Dripl zijn opgenomen onder Vak 9 van de Bijzondere Voorwaarden.

 2. Deze prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 3. De prijzen kunnen jaarlijks herzien worden door Dripl op basis van objectieve maatstaven. Deze prijsaanpassing zal aangekondigd worden door Dripl aan de Klant één (1) maand voorafgaand aan haar inwerkingtreding.

 4. De Klant is vrij in het bepalen van de verkoopprijzen, maar dient in haar prijspolitiek steeds het imago van en de adviesprijzen van Dripl indachtig te houden.

Art. 24 Betaling

 1. De Producten worden per levering door Dripl gefactureerd aan de Klant en zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

 2. Facturen van Dripl kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

 3. In geval van laattijdige betaling door de Klant: (i) Wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd; (ii)Wordt het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd met alle inningskosten verbonden aan de invordering van de achterstallige bedragen; (iii) Wordt het openstaande bedrag automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verder verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Dripl op vergoeding van hoger bewezen schade; (iv) Behoudt DRIPL zich het recht voor haar verbintenissen en de levering van geplaatste orders op te schorten zolang geen volledige betaling van de door de Klant verschuldigde sommen is ontvangen. Vertraging in de betaling door de Klant, kan aanleiding geven tot vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van Dripl.

 4. De Producten geleverd door Dripl blijven eigendom van Dripl tot volledige betaling van de verschuldigde prijs (in hoofdsom, interesten en kosten) door de Klant.

Art. 25 Duur & Beëindiging

 1. De Afnameovereenkomst vangt aan op dezelfde datum als de Huurovereenkomst met betrekking tot het Tappunt tussen partijen.

 2. Onderhavige Afnameovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur en is onlosmakelijk verbonden met en wordt automatisch en van rechtswege beëindigd op het moment van de beëindiging van de Huurovereenkomst tussen partijen, in welke vorm of om welke reden dan ook.

 3. De Afnameovereenkomst kan niet beëindigd worden vooraleer de Huurovereenkomst een einde neemt. Partijen komen overeen dat beëindiging van de Afnameovereenkomst, om welke reden dan ook, meteen en automatisch ook het einde van de Huur- en van de Onderhoudsovereenkomst betekent en dit op hetzelfde ogenblik.

 4. Zowel de Klant als Dripl hebben het recht om de Afnameovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van uitzonderlijke omstandigheden of in geval van ernstige tekortkoming aan contractuele verplichtingen van de medecontractant. Hiervoor is geen tussenkomst van een rechtbank vereist is en dit geeft geen aanleiding tot enige vergoeding.

 5. Partijen komen overeen dat volgende uitzonderlijke omstandigheden een beëindiging van de Afnameovereenkomst kunnen verantwoorden: (i) Wanneer de Klant of Dripl hun betalingen staken, aangifte van faillissement doen, failliet verklaard worden of een vereffenings- of gelijkaardige procedure starten; (ii) In geval van overmacht / hardship in hoofde van de partijen, dit onder de voorwaarden van Artikel 9; (iii) Wanneer Huurovereenkomst tussen partijen eindigt, om welke reden dan ook; (iv) Wanneer de Onderhoudsovereenkomst tussen partijen eindigt, om welke reden dan ook.

 6. Beëindiging wegens ernstige tekortkoming aan de contractuele verplichtingen van de medecontractant, vereist een voorafgaandelijke ingebrekestelling van de medecontractant. Wordt de inbreuk niet gecorrigeerd binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling, kan deze inbreuk een grond voor beëindiging van de Afnameovereenkomst vormen.

 7. Volgende tekortkomingen van de Klant worden beschouwd als ernstige tekortkoming die een beëindiging van de Afnameovereenkomst kunnen verantwoorden door Dripl: (i) Wanneer de Klant in gebreke is om twee facturen in het kader van de Afnameovereenkomst, te vereffenen; (ii) Wanneer de Klant een totaal achterstal heeft ten aanzien van Droipl (uit hoofde van hun verschillende contractuele verhoudingen) van tweeduizend euro (€ 2.000,00); (iII) Wanneer de Klant andere smaakconcentraten dan de Smaak Dozen van DRIPL heeft aangesloten op het Tappunt.

Art. 26 Aansprakelijkheid

 1. Dripl is ten aanzien van de Klant enkel aansprakelijk voor de directe schade welke het gevolg is van tekortkomingen in de uitoefening van haar verplichtingen onder de Afnameovereenkomst en dit beperkt tot: (i) Naar eigen keuze en inzicht van Dripl, het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten. Indien de herlevering niet (meer) mogelijk of zinvol is, heeft Dripl recht op de terugbetaling van de aankoopprijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten; (ii) Het bedrag van de uitkering van de door Dripl aangegane verzekeringspolissen.

 2. De aansprakelijkheid van Dripl met betrekking tot de Producten is beperkt tot haar verantwoordelijkheid als doorverkoper, zonder dat Dripl kan worden aangesproken voor enige schade met betrekking tot de Producten andere dan voor de conformiteit van de levering. Enige niet conformiteit dient door de Klant gemeld te worden binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na levering.

 3. Alle klachten en/of schade, andere dan deze met betrekking tot de conformiteit van de levering, behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij Dripl de desbetreffende Producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende twee (2) maanden na levering van de respectievelijke Producten.

 4. De Klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door Dripl voor: (i) Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid; (ii) Problemen met de kwaliteit van de Smaak Dozen die te wijten zijn aan: a. Consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de Smaak Dozen na aansluiting op het Tappunt (30 kalender dagen); b. Bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van koeling, vochtigheid of externe geuren); c. Niet-correcte bereiding van de Dripl Drinks door verkeerde manipulatie of verkeerd of gebrek aan dagelijks onderhoud van het Tappunt door de Klant; (iii) Schade door een verkeerd gebruik; (iv) Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek; (v) Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren; (vi) Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de Dripl Drinks door de gebruikers; (vii) Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken; (viii) Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9; (ix) Onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, imagoschade, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden e.d.m.

D. Algemene voorwaarden

Art. 27 Overmacht & Impervisie

 1. Wanneer één van de partijen wegens overmacht / hardship in de onmogelijkheid verkeert om de Huurovereenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de situatie van overmacht / hardship niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, of wanneer het contractueel evenwicht tussen de Partijen door een onvoorzienbare gebeurtenis ernstig is verstoord waardoor redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de Huurovereenkomst verder wordt uitgevoerd verder wordt uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden, zal deze partij het recht hebben om (i) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, dan wel om (ii) de Huurovereenkomst te beëindigen in overeenstemming met Artikel 6, indien de Huurovereenkomst langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel om (iii) de voorwaarden waaronder de Huurovereenkomst wordt uitgevoerd te heronderhandelen. Indien de andere partij niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan elke partij de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen.

 2. De Partij in wiens hoofde de situatie van overmacht / hardship zich voordoet, zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

 3. Onder overmacht / hardship wordt verstaan elke van de wil van de Partij onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere Partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Huurovereenkomst te voorzien was.

Art. 28 Intellectuele Eigendom

 1. Het Tappunt van Dripl en alle daarin vervatte elementen worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Dripl of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze (uitdrukkelijk) wettelijk beschermd zijn of niet)(hierna genoemd de “Intellectuele Eigendomsrechten”).

 2. De Klant mag onder geen enkele omstandigheid wijzigingen aanbrengen aan het logo, de naam, het merk of enige ander onderscheidingstekens aangebracht door Dripl op het Tappunt.

 3. Indien de Klant een inbreuk begaat op de Intellectuele Eigendomsrechten van Dripl, is zij aan Dripl van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van een bedrag van twaalfduizend euro (€ 12.000,00), te vermeerderen met duizend euro (€ 1.000,00), per dag dat de inbreuk voortduurt en onverminderd het recht van Dripl om een hogere schade te bewijzen.

 4. De Klant zal Dripl vrijwaren voor alle schade en alle vorderingen die zouden kunnen worden ingesteld tegen Dripl op basis van of voortvloeiende uit een betwisting van de geldigheid van het logo, het merk, de naam, de huisstijl of het ontwerp van de Klant en/of ingeval de intellectuele eigendomsrechten hierop een inbreuk zouden (lijken te) maken op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde.

Art. 29 Confidentialiteit & Gegevensbescherming

 1. De Klant is gehouden onderhavige Huurovereenkomst en enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot Dripl of haar werking, confidentieel te behandelen.

 2. Dripl verwerkt persoonsgegevens in de uitvoering van de Huurovereenkomst met de Klant en/of in het kader van een wettelijke verplichting.

 3. Zowel Dripl als de Klant verbinden zich ertoe om de toepasselijke privacywetgeving (zijnde (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR/AVG), (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) andere Belgische wetgeving in dit kader, ook toekomstige) te respecteren.

Art. 30 Slotbepalingen

 1. Goede trouw Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het onderhandelen en opstellen van deze Huurovereenkomst en bevestigen hetzelfde principe te zullen respecteren bij de uitvoering ervan.

 2. Evenwichtigheid van de Huurovereenkomst Partijen erkennen en bevestigen dat zij over alle bepalingen van de Huurovereenkomst hebben onderhandeld en elk beding werkelijk hebben gewild zoals het geschreven is in deze Huurovereenkomst.

 3. Partijen erkennen met de concrete omstandigheden rekening te hebben gehouden bij het onderhandelen, het opstellen en de interpretatie van de Huurovereenkomst. Ingevolge de onderhandelingen werd een evenwicht gevonden tussen de rechten en plichten van partijen, wat uitdrukking vindt doorheen de Huurovereenkomst. Partijen bevestigen dan ook uitdrukkelijk deze Huurovereenkomst en al haar bepalingen indachtig als evenwichtig te beschouwen.

 4. In het bijzonder erkennen partijen dat de vergoedingsregeling zoals overeengekomen redelijk is in het licht van de uit te voeren contractuele prestaties en de opgenomen verantwoordelijkheden en risico’s.

 5. Volledige overeenkomst Deze Huurovereenkomst en haar Bijlagen bevat de enige en volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Huur en de verbintenissen hierin vervat, en zij vervangt alle eventuele voorgaande afspraken of Huurovereenkomsten dienaangaande tussen partijen. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan de Afnameovereenkomst en de Onderhoudsovereenkomst die tussen partijen zijn gesloten.

 6. Deelbaarheid van de Huurovereenkomst De nietigheid van één van de artikelen van deze Huurovereenkomst, of een deel daarvan, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Huurovereenkomst niet aan, noch van de Huurovereenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is.

 7. Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de Huurovereenkomst zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de intentie van de partijen. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) toegelaten is. Evenzo zullen alle partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in deze Huurovereenkomst.

 8. Wijzigingen Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze Huurovereenkomst, kunnen deze Huurovereenkomst en de eventuele bijlagen slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke Huurovereenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen.

 9. Kennisgeving Alle kennisgevingen in verband met deze Huurovereenkomst moeten schriftelijk en in het Nederlands gebeuren.

 10. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in deze Huurovereenkomst, geldt dat deze kennisgevingen geacht worden geldig te zijn indien ze via aangetekende post of via een internationaal erkende koerierdienst verstuurd werden naar de adressen beschreven aan het begin van deze Huurovereenkomst of naar elk ander adres dat een partij kan meedelen aan de andere partij in overeenstemming met dit artikel.

 11. Kennisgevingen zullen worden geacht te zijn gedaan drie (3) werkdagen na poststempel. Afstand van rechten en rechtsverwerking Geen enkele partij bij deze Huurovereenkomst kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit de Huurovereenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere partij, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld. Indien een partij bij toepassing van het vorige lid afstand doet van enige rechten of aanspraken onder deze Huurovereenkomst die hun oorzaak vinden in een gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder de Huurovereenkomst, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen. Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door de partijen van enig recht, kan slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

 12. Rechtsopvolgers en rechtsverkrijgenden Deze Huurovereenkomst zal gevolgen hebben, zowel ten aanzien van de partijen als ten aanzien van hun erfgenamen, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechthebbenden, ondeelbaar onder elkaar.

 13. Overdracht Huidige Huurovereenkomst kan, behoudens het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Dripl, noch in haar geheel noch in één van haar onderdelen door de Klant overgedragen worden aan derden. Het is Dripl uitdrukkelijk toegestaan deze Huurovereenkomst, ten om het even welke titel, over te dragen aan derden.

 14. Netting Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen de Partijen automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Partijen steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door Partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

Art. 31 Toepasselijk recht & Jurisdictie

 1. Deze Huurovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.

 2. Alle geschillen die eventueel zouden kunnen rijzen tussen partijen over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van deze Huurovereenkomst, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze.

 3. Slagen partijen er niet in een minnelijke oplossing te vinden binnen een termijn van dertig (30) dagen na het begin van de onderhandelingen tussen de partijen, dan zijn de partijen vrij het geschil voor te leggen aan de normaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Dripl.

E. Proefperiode

 1. De eerste zes (6) maanden na dag van installatie wordt beschouwd als een flexibele proefperiode. Dit betekent indien de Klant het toestel niet wenst te houden wegens gegronde reden, Dripl verplicht is het toestel volgens de buy-back prijs over te nemen. Deze looptijd is een maximum. Deze buy-back prijs wordt berekend aan de hand van volgende formule:

  AK – (M x A) – IF = BB

  Waarbij: AK = Aankoopprijs M = Aantal maanden in gebruik A = Maandelijkse lineaire afschrijving IF = Interventie fee (€300,-) BB = Buy-back prijs

  Nadat de Klant Dripl op de hoogte brengt, wordt een terugname overeenkomst opgemaakt. Deze wordt ondertekend op dag van ophaling. Binnen een betalingsterlijn van dertig (30) dagen wordt de buy-back prijs verrekend